Allmänna köpvillkor

1. GENERELLA BESTÄMMELSER

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar

avtalsförhållandet mellan Compleo CS Nordic AB (”Compleo”) och köparen, så som denne anges i Avtalet (”Köparen”), avseende köp av produkter från Compleo (”Produkten”) (”Köpet”).

1.2. Parterna är överens om att dessa Villkor ska gälla före andra överenskommelser, om inte annat specifikt anges i sådan överenskommelse.

2. INGÅENDE AV KÖP

2.1. Bindande köpeavtal (”Avtalet”) anses vara

ingånget genom Compleos skriftliga orderbekräftelse av Köpet.

2.2. Avtalet ska innehålla specifikation av Produkten, pris för Köpet samt preliminär tid för leverans av Köpet. Eventuella ändringar till Avtalet avseende tid för leverans och justeringar i pris ska överenskommas skriftligt.

2.3. Compleo förbehåller sig rätten att justera den i Avtalet angivna preliminära tid för leverans till en tidigare alternativt senare tid. Compleo förbehåller sig även rätten att justera den preliminära kostnaden för frakt.

2.4. I samband med att Produkten skickas från Compleo lämnas skriftligt meddelande till Köparen med angivande av slutlig leveranstid samt slutlig leveranskostnad. För det fall fraktkostnaden överstiger vad som preliminärt angivits i Avtalet enligt punkt 2.2 äger Compleo rätt att fakturera Köparen resterande del av fraktkostnaden i samband med att meddelande lämnas om slutlig leveranstid samt slutlig leveranskostnad.

3. LEVERANSVILLKOR

3.1. Leverans av Produkten ska ske enligt Avtalet genom att produkterna levereras till den av Köparen angivna leveransadressen.

3.2. Leverans av Produkten kan endast ske inom Sverige. Vid skriftlig överenskommelse mellan Parterna kan även leverans ske inom Danmark.

3.3. Risken för leveransen överlåts till Köparen vid leverans till Köparens angivna adress enligt punkt 3.1.

4. BETALNINGSVILLKOR

4.1. Priset för Köpet ska vara det som anges i Avtalet (det ”Avtalade Priset”). Det Avtalade Priset är fast och anges i den lokala valutan, om inte annat har avtalats mellan Parterna. Compleo äger dock rätt att, i enlighet med punkt 2.4, i efterhand fakturera fraktkostnad som överstiger den preliminära fraktkostnad som anges i Avtalet.

4.2. Betalning ska ske mot faktura senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå, med den vid var tid gällande referensräntan med ett tillägg om åtta (8) procentenheter, från fakturans förfallodag till dess att full betalning har erlagts. Compleo har även rätt till påminnelseavgift enligt lag.

4.3. Om de avtalade specifikationerna för Köpet justeras efter att Parterna ingått Avtalet äger Compleo rätt att justera det Avtalade Priset i enlighet med punkt 2.2 samt fraktkostnaden i enlighet med punkt 2.4.

5. BETALNINGSDRÖJSMÅL

Compleo äger rätt att häva Avtalet/Köpet om Köparen inte har erlagt betalning två (2) månader efter förfallodagen eller om det står klart att Köparen inte kommer att kunna betala. Vid hävning på grund av Köparens betalningsdröjsmål äger Compleo rätt till skadestånd för all förlust utöver dröjsmålsräntan.

6. GARANTITID

  1. 6.1.  På av Compleo levererad produkt lämnas garanti från dagen för Köpet med fem (5) år.
  2. 6.2.  Garantireparationer får endast utföras av Compleo. För det fall tredje man utfört reparationer förlorar Köparen sin rätt till ersättning för kostnader inom ramen för garantin.
  3. 6.3.  Om Produkten ska användas i ett annat land än vilken Produkten var avsedd för, kan anpassning till tekniska och/eller säkerhetsstandarder som gäller i det landet Produkten ska användas behövas. En sådant behov av anpassning av Produkten innebär

inte att Produkten är defekt. Anpassningsarbetet ingår därmed inte i en garantireparation. Köparen står därför själv kostnaderna för sådan anpassning.

6.4. Garantin täcker inte skador som orsakats av Köparen genom t.ex. felaktig och bristfällig användning, hantering, installation, underhåll samt vid olyckor och dylikt.

7. SUPPORT

7.1.  Support finns tillgängligt för Köparen helgfri måndag-fredag kl. 8.00-17.00. Support ges via telefon på telefonnummer 040-68 50 500.

7.2.  Supporten är tillämplig på Produktens funktionalitet. Supporten inkluderar inte framtida uppdateringar av Produkten, anpassningar av Produkten eller åtgärder som inte täcks av en garantireparation under punkt 6.2.

7.3.  Köparen är berättigad att använda Compleos Support under ett (1) år från Avtalets ingående. För det fall Köparen därefter fortsatt önskar använda Supporten kan Köparen ingå ett separat avtal för Support med Compleo.

7.4 Compleo garanterar inte att Supporten lösa Köparens problem med Produktens funktionalitet och/eller mjukvara. Compleo garanterar inte uppkopplingen mellan Köparen och Supporten.

7.5 Service av Produkten ingår inte i Köpet. För service ska ett separat serviceavtal tecknas med tredje part.

8. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Följande omständigheter utgör befrielse- grunder om de medför att Avtalets/Köpets fullgörande hindras eller väsentligen försvåras och ena Parten inte kunnat råda över omständigheten och inte heller kunnat övervinna hindret. Krig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, terrorism, sabotage, generell eller lokal arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, pandemi, epidemi, rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalning- eller valutarestriktion, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet samt andra liknande händelser.

8.2 Om ena Parten är förhindrad att fullgöra Avtalet i mer än tre (3) månader som ett resultat av någon av de ovan nämnda befrielsegrunderna, äger båda Parter rätt att skriftligen häva Avtalet utan att ådra sig skadeståndsansvar på grund av hävningen.

8.3 Compleos totala skadeståndsansvar begränsas till trettio (30) procent av Avtalets värde. Denna begränsning inkluderar prisavdrag, ränta och vite.

8.4 Compleo ansvarar inte i något fall för förlust av vinst eller liknande ekonomisk skada, eller andra indirekta skador..

8.5 Compleo är inte ansvarig för Köparens ansvar gentemot tredje man.

8.6 Compleo fritar sig från allt ansvar för eventuell försening, fördyrning, brist, fel eller skada på egendom eller person som beror på Produkterna som tillhandahållits av Compleo.

9. PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION

9.1 Compleos hantering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med Compleos vid var tid gällande personuppgiftpolicy.

10. SEKRETESS

10.1. Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna ut konfidentiell information, som Parterna har fått del av med anledning av Avtalet. Den åtagna sekretessen ska gälla även vid Avtalets avslutande och gälla i ytterligare tre (3) år.

12. FÖRSÄKRING

12.1. Compleo åtar sig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring.

13. FELANSVAR

13.1. Produkten ska ha de funktioner som följer av specifikationen i Avtalet. Compleo ansvarar inte i övrigt för Produktens egenskaper. Compleo ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Köparen, t.ex. genom bristfälligt underhåll eller oriktig hantering.

13.2. Compleo ansvarar inte för att uppdatering sker av Produkten efter leverans. Compleo ansvarar inte heller för framtida uppdateringar eller teknologier och dess inverkan på Produkten, för uppdatering av Produkten ska Kunden teckna serviceavtal med tredje part i enlighet med punkt 7.5.

14. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

14.1. Köparen äger inte rätt att utan Compleos skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.

14.2. Compleo äger rätt att, utan Köparens samtycke, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till andra företag inom Compleo-koncernen.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

15.1. Svensk lag äger tillämpning på Köpet/Avtalet.

15.2. Tvist i anledning av Köpet/Avtalet ska avgöras i allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.