Allt fler väljer att köra elbil eller hybridbil och efterfrågan på laddstationer i publika och icke publika utrymmen växer. För att möta denna ökade efterfrågan krävs det att företag, kommuner och bostadsrättsföreningar installerar och erbjuder laddningspunkter för sin medarbetare, besökare och medlemmar.

För bostadsrättsföreningar, företag och organisationer finns det ett Ladda bilen-stöd, – ett investeringsstöd för installation av laddstationer. Detta statligt stöd går att söka hos Naturvårdsverket.

Bidraget är ett engångsbelopp som motsvarar maximalt 50 % av investerings-kostnaden och max 15 000 kronor per laddpunkt. Investeringsstödet går att söka året runt, kontakta oss så hjälper vi er gärna med ansökan.

Villkor för ladda bilen 

 • Gäller för installationsarbeten som har påbörjats den 15 juli 2019 eller senare.
 • Tidigare de minimis-stöd (försumbart stöd) måste anges i samband med ansökan.
 • Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.
 • Bostadsrättsföreningar som tagit emot minimis-stöd motsvarande 200 000 euro eller mer under de senaste tre åren, har möjlighet att bedömas utifrån gruppundantagsförordningen. Detta förutsätter att installationerna inte har påbörjats vid tillfället för ansökan.

Då delas bidraget inte ut

 • Installationen har påbörjats tidigare än den 15 juli 2019.
 • Föreningen har under de tre senaste åren mottagit de minimis-stöd motsvarande 200 000 euro eller mer, och redan påbörjat installationer vid ansökningstillfället.
 • Installationer som måste genomföras enligt författning, lag eller villkor i tillstånd.

Så fungerar ansökningsprocessen

Ansökan görs via Naturvårdsverkets e-tjänst, läs mer på Naturvårdsverkets sida Ladda bilen.

Beroende på om installationen är klar, påbörjad eller inte alls påbörjad ser ansökningsprocessen olika ut. Oavsett hur långt din bostadsrättsförening har kommit så delas ansökan upp i två steg; (1) ansökan om bidrag och (2) begäran om utbetalning.

Om installationen är slutförd

 1. Ansökan ska skickas in till Naturvårdsverket senast 6 månader efter att installationen är helt slutförd. Därefter behandlas ansökan.
 2. Ett preliminärt beslut om utbetalning ges av Naturvårdsverket.
 3. Efter slutgiltigt beslut har föreningen 3 månader på sig att begära utbetalning. Begäran som görs efter 3 månader kommer inte att beviljas.

Om installationen är påbörjad men inte slutförd

 1. Föreningen skickar sin ansökan till Naturvårdsverket som behandlar ansökan.
 2. Efter beviljande av föransökan från Naturvårdsverket får föreningen ett reserverat bidragsbelopp och 9 månader på sig att slutföra installationen.
 3. Om föreningen beslutar sig för att dra tillbaka beslutet om att installera laddboxar, måste även ansökan om Ladda bilen-stödet återkallas.
 4. Efter färdig installation har föreningen 3 månader på sig att skicka in en begära om utbetalning. 

Så ansöker ni, digitalt eller via blankett

Bidraget kan ansökas både digitalt och via blankett. Det är en liknande process vid båda ansökningsmetoderna. 

Bra att tänka på när ni skickar in ansökan.

 • Ange den beräknade installationskostnaden.
 • Ett beslut krävs innan ni kan begära utbetalning.
 • Uppgifter från Lantmäteriverket och Bolagsverket hämtas automatiskt vid digital ansökan.

Vid ansökan behöver nedan handlingar bifogas:

 • Intyg om försumbart stöd (minimis-blankett)
 • Fullmakt
 • Dokument som styrker att ni äger fastighetsbeteckningen eller styrker nyttjanderätt.
 • Anläggningsbeslut (gäller enbart samfälligheter)

Begäran om utbetalning

För att få ut ersättningen efter att installation slutförts, ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I begäran måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev finnas med.

Vid begäran om utbetalning måste följande dokument bifogas:

 • Installationsfakturor
 • Betalningsbevis
 • Kontobevis, att det angivna kontot tillhör er organisation